Tilbage til forsiden

Betingelser

Disse betingelser ("Abonnementsbetingelserne") gælder for adgang og brugsret til Docendo ApS’ planlægnings og skemalægningsprodukt Docendo. Specifikke vilkår for det konkrete abonnement, herunder abonnementsperiode, fremgår af ordrebekræftelsen ("Ordrebekræftelsen").

1. Personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger bestående af navn og email vil blive gemt af Docendo ApS, Vesterå 15, 1. sal, 9000 Aalborg med det formål at kunne autogenerere et personligt login, såfremt UNI-Login ikke fungerer.

Oplysningerne behandles fortroligt og vil udelukkende blive anvendt af Docendo ApS til at administrere dit abonnement og oplyse dig om muligheder, forbedringer eller ændringer af den indkøbte løsning samt lejlighedsvist at informere dig om relaterede løsninger fra Docendo ApS.

Ved oprettelse af prøveabonnement eller abonnement accepterer du, at Docendo må kontakte dig via de angivne kontaktoplysninger vedr. produktnyheder, guides mm.

I forbindelse med dit abonnement har du mulighed for at få adgang til en række af vores eksterne samarbejdspartneres produkter via Docendo ApS (se punkt “Databehandleraftale”). Denne adgang kræver i visse tilfælde, at dine personlige oplysninger videregives til den konkrete samarbejdspartner. Oplysningerne vil kun blive videregivet i det omfang, det er nødvendigt i forhold til dit abonnement, og vil ikke blive videregivet til brug for markedsføring. Såfremt du ønsker oplysninger om, hvilke personlige oplysninger vi har gemt i forbindelse med dit abonnement, eller ønsker at få rettet forkert registrerede oplysninger, kan du rette henvendelse til kontakt@docendo.dk

2. Prøveperiode

Docendo ApS tilbyder én gratis prøveperiode på samtlige af vores produkter. Prøveperioden kan oprettes af alle ansatte på skolen, og adgangen til produktet vil herefter være tilgængelig for hele skolen i en måned. Efter særlig aftale med vores konsulenter kan prøveperiodens varighed evt. forlænges. Gentagne oprettelser af prøveperioder vil blive betragtet som misbrug, hvorfor Docendo ApS i dette tilfælde forbeholder sig retten til at spærre abonnementet. I forbindelse med salg og markedsføring kan Docendo ApS åbne for hel eller delvis offentlig og almindelig adgang til produktporteføljen, uden at det giver abonnenten ret til forlængelse af perioden eller afslag i abonnementsprisen. Docendo ApS forbeholder sig rettigheden til at kontakte ansøgeren via de kontaktoplysninger, som er angivet i forbindelse med prøveperioden.

3. Adgang og brugsret

Abonnenten har adgang og brugsret (jf. punkt “Abonnentens brugsret”) til de produkter, der købes abonnement på, jf. Ordrebekræftelsen.

4. Abonnementsperiode

Abonnementet træder i kraft, når Docendo ApS har registreret abonnentens bestilling for den aftalte abonnementsperiode. Abonnenten skal aktivt bestille køb af abonnement efter udløbet prøveperiode. Abonnenten har ikke nogen fortrydelsesret. Abonnementet forlænges automatisk med 12 mdr., såfremt abonnementet ikke er opsagt inden indgangen til sidste måned i igangværende abonnementsperiode. Dette gælder også, hvis skolen, som abonnementet er knyttet til, lukker. I det tilfælde sender Docendo ApS en faktura til abonnenten for abonnementet i de år, abonnenten har forpligtet sig til.

5. Abonnementspris og betalingsvilkår

Docendo ApS fakturerer abonnenten månedligt eller årligt i den aftalte abonnementsperiode, medmindre skolen, som abonnementet er knyttet til, lukker, jf. punkt “Abonnementsperiode”. Ved ændring af abonnementstypen faktureres abonnenten fra ændringens ikrafttrædelse og fremadrettet for den valgte abonnementstype. Ved stigning i det opgivne antal elever, forbeholder Docendo ApS sig retten til at justere abonnementsprisen tilsvarende. Docendo ApS forbeholder sig endvidere retten til årligt at regulere abonnementspriserne i forhold til den gældende inflationsrate, dog med minimum 2 %. Ved forsinket betaling opkræver Docendo ApS renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.

6. Abonnementets omfang

Abonnementet omfatter adgang og brugsret, jf. punkt “Abonnentens brugsret”, til alt indhold, der er købt i henhold til Ordrebekræftelsen. Docendo ApS forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre i produkters indhold og funktioner.

7. Abonnentens brugsret

Docendo ApS ejer enhver immaterialret til produkterne og deres indhold, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst og andet materiale, programmering og koder. Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til produkterne eller deres indhold. Enhver fremvisning, eksemplarfremstilling eller kopiering af hele eller dele af produkterne og deres indhold er ikke tilladt, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom mellem abonnenten og Docendo ApS.

Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne, herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne.

Abonnenten er berettiget til at printe fra produkterne ved brug af printfunktionen. Ethvert print forsynes automatisk med en beskrivelse af retningslinjer for eksemplarfremstilling. Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang til produkterne. Abonnenten har ikke tilladelse til at fremvise produkterne for 3. part; herunder andre leverandører.

8. Oprettelse og sletning af bruger

Docendo ApS har retten til når som helst at lave status på antallet af brugere. Bruger er her defineret via enten login eller kalender, og til at efterfakturere nye brugere indenfor abonnementsperioden. Omvendt er Docendo ApS også forpligtiget til at kreditere et fald i antallet af brugere indenfor abonnementsperioden.

9. Kommuneaftaler

Ved centrale kommunale aftaler, hvor en kommune køber abonnement til alle kommunens skoler, nedsættes abonnementsprisen ikke ved skolesammenlægninger eller lukning af skoler. Den øvrige regulering af kommuneaftaler følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen.

10. Skoleabonnement

Et skoleabonnement giver skolens ansatte og skolens elever ret til at benytte de købte produkter online til enhver tid indenfor abonnementsperioden til enten planlægning eller visning. Den øvrige regulering af skoleabonnementer følger vilkårene i Abonnementsbetingelserne og Ordrebekræftelsen. Det er kun den ansvarlige ledelse på skolen, der kan indgå bindende aftale.

11. Databehandleraftale

Docendo ApS (databehandler) handler alene efter instruks fra sine kunder (dataansvarlige) og forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Docendo ApS skal på anmodning fra sine kunder kunne give den tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

12. Samarbejdspartnere

Docendo ApS tilbyder og sælger en visse produkter i samarbejde med eksterne partnere. Brugen af disse produkter vil være underlagt den konkrete samarbejdspartners abonnementsbetingelser.

13. Platformens tilgængelighed

Det er Docendo ApS’ ambition, at vores samlede produktportefølje er tilgængelig online 24 timer i døgnet hele året rundt med følgende forbehold: Mindre serviceopgaver, som f.eks. genstart af servere, udføres i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 05.00. I den forbindelse vil abonnenten kunne opleve mindre driftsforstyrrelser. Ved større planlagte ændringer og vedligeholdelse kan Docendo ApS lukke portalen helt ned i servicevinduet mellem kl. 18.00 og kl. 07.00 på hverdage, samt hele døgnet lørdage, søndage og helligdage. Planlagte driftsforstyrrelser vil blive varslet 48 timer før hændelsen under notifikationer for brugere der er logget ind. Hvis driftsforstyrrelser, som ikke er varslet, medfører, at abonnementsindholdet er utilgængeligt for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, kan abonnenten i dette tilfælde kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, produktet har været utilgængeligt.

14. Prøveperiode

Docendo ApS tilbyder én gratis prøveperiode på samtlige af vores produkter. Prøveperioden kan oprettes af alle ansatte på skolen, og adgangen til produktet vil herefter være tilgængelig for hele skolen i en måned. Efter særlig aftale med vores konsulenter kan prøveperiodens varighed evt. forlænges. Gentagne oprettelser af prøveperioder vil blive betragtet som misbrug, hvorfor Docendo ApS i dette tilfælde forbeholder sig retten til at spærre abonnementet. I forbindelse med salg og markedsføring kan Docendo ApS åbne for hel eller delvis offentlig og almindelig adgang til produktporteføljen, uden at det giver abonnenten ret til forlængelse af perioden eller afslag i abonnementsprisen. Docendo ApS forbeholder sig rettigheden til at kontakte ansøgeren via de kontaktoplysninger, som er angivet i forbindelse med prøveperioden.

15. Misligholdelse af abonnement

Ved misligholdelse af Abonnementsbetingelserne eller vilkårene i Ordrebekræftelsen kan Docendo ApS midlertidigt lukke for adgang og brugsret til abonnementet, indtil misligholdelsen ophører. Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtigelser, kan Docendo ApS ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen for den resterende periode af abonnementets løbetid. Manglende betaling af abonnementsprisen og eventuelle renter, gentagen forsinket betaling på mere end 14 dage samt uberettiget distribution af password betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse.

16. Ansvarsbegrænsning

Docendo ApS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader og direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af det købte produkt.

17. Skadesløsholdelse

Abonnenten holder Docendo ApS skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Docendo ApS som følge af abonnentens brud på de til enhver tid gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i Abonnementsbetingelserne eller Ordrebekræftelsen.

18. Leverandør

Abonnementsaftalen indgås med virksomheden:
Docendo ApS
Vesterå 15, 1. sal
DK-9000 Aalborg
CVR: 39171074
Tlf.: +45 70 40 02 10
Mail: kontakt@docendo.dk
Web:www.docendo.dk

Tilbage til forsiden